Tjänster

Våra tjänster


Isolering


Vi utför alla sorters isoleringsarbeten inom teknisk isolering och är specialiserade inom processindustrin.

Vi har mångårig erfarenhet inom yrket och utför många specialkonstruktioner, vi har alltid en lösning på ett problem.


Plåtslageri


Kontakta oss om ni behöver hjälp med takavvattning, taktäckning, skorstensbeslag eller andra specialkonstruktioner.

Vi utför arbeten i alla typer av plåt, tex. stålplåt, rostfritt och aluminium

Takreparationer


Vi erbjuder totalentreprenad inom takläggning där våra duktiga snickare och plåtslagare ser till att ert tak blir tätt, säkert och att det ser ut precis på det sätt ni vill ha det.

Vi byter tegel/betongpannor och plåttak samt monterar taksäkerhet och takavvattning i alla dess former.Brandtätningar


Vi har utbildad personal inom alla typer av brandtätningar och arbetar endast med godkända

och certifierade produkter.


Termografi


Vi riktar oss främst till industrier men gör även besiktningar med värmekamera åt privatpersoner.Teknisk Isolering


Teknisk isolering är ett begrepp som används för värme och kylisolering av industri och VVS-installationer. Teknisk isolering omfattar en mängd olika användningsområden, temperaturen på objekt som isoleras kan variera från extremt kallt till flera hundra grader. Uppgiften för ett isoleringsföretag är att isolera mot värme, kyla, brand och ljud. Genom att utföra dessa åtgärder minskar man energiförlusterna samt skyddar mot t.ex. brännskador och brand. Materialen som används består mestadels av mineralull och cellmaterial, det förekommer även olika specialisoleringar, t.ex. Keramisk isolering. Vanligen bekläds isoleringen med plåt eller plast för att skydda isoleringen.


Isolering av varma installationer:


Det vanligaste vid isolering av en varm installation är att begränsa värmeflödet från installationen till omgivningen. Man vill göra en så ekonomisk isolering som möjligt, Man måste beräkna vilken investering man ska göra i isolering och ställa den i relation till hur mycket man får tillbaka genom minskad kostnad för värmeförlust. Även skyddsisolering förekommer då risken för personskada är stor på vissa industrier eller installationer.


Isolering av kalla installationer:


Isolering av en kall installation utförs för att begränsa värmeflödet från omgivningen till den kalla installationen. Det finns olika anledningar till varför man vill isolera en kall installation, Process – man vill begränsa värmeflödet till installationen då man i en process vill ha så liten temperaturändring som möjligt på det transporterade medlet. Ekonomi – det är kostsamt att sänka temperaturen varför ekonomiska skäl kan ligga som grund för att installationen isoleras. Kondens – man vill förhindra att den omgivande luften kondenserar på ytan, isoleringen måste dimensioneras så att yttertemperaturen ligger över den omgivande luftens daggpunkt.


Brandisolering:


Brandskydd i byggnader och installationer avser att förhindra att en brand uppstår eller att en brand sprider sig. Dessutom ska den säkra att en eventuell brand får ett förlopp som är acceptabelt med utgångspunkt från personsäkerhet och ekonomi. Rök, giftig gas och vatten är de vanligaste orsakerna till olycksfall och egendomsskador i samband med brand.

Spridning av eld och rök längs vanliga installationer för el, vatten och ventilation orsakar ofta fatala bränder inom offentlig, kommersiell och industriell byggnation. För att begränsa skadorna och effektivt bekämpa brand, fordras att byggnader uppdelas i brandceller som är konstruerade för att motstå eld under en given tid. Varje genomföring i brandcellsbegränsningen t.ex. för kablar, rör eller ventilationstrummor, måste tätas på ett riktigt sätt för att inte bli en svag punkt.


Ljudisolering:


Ljudisolering utförs för att minska att ljud sprids genom stommar och luft. Luftljud minskas på sådant sätt att man monterar material som är svårt att få i svängning (svängningar ger upphov till en ljudvåg i luften) t.ex. mineralull med stapelfiber som absorberar ljudvågorna. Stomljud fortplantas från en installation via byggnadsstommen. Stomljud kan spridas mycket långt från ljudkällan och ljudisolering av stomljud kan vara väldigt komplicerade.


Madrasser:


Madrasser är en bra lösning då man vill isolera ventiler och andra detaljer där ett kontinuerligt underhåll utförs, då dessa är smidiga att montera/demontera utan åverkan på isolering eller ytbeklädnad. Madrasser skräddarsys av glasväv som fylls med mineralull.


Termografi


En värmekamera är ett utmärkt hjälpmedel för att snabbt och enkelt kontrollera till exempel isolering, luftläckage, golvvärme, fuktskador och elektriska installationer. Fördelen med en värmekamera är att den ger en tydlig bild i realtid över mätobjektet och dessutom mäter temperaturer beröringsfritt med en noggrannhet på ± 1°C. Värmebilden också kallat termogram, visar temperaturfördelningen på mätobjektet och ger snabb information om eventuella felaktigheter. Mycket pengar finns att spara på detta vis, till exempel genom minskade energiförluster och reparationskostnader. Eftersom en värmekamera ger en tydlig bild över det område som är skadat går reparationerna att begränsa.

En värmekamera är också ett bra hjälpmedel vid skyddsarbete på arbetsplatser där det förekommer brand och brännskaderisk. Ett stort område avläses på kort tid och man kan utifrån termogrammet besluta om åtgärd ska vidtagas.

När det gäller byggnader kan man med kamerans hjälp leta efter konstruktionsfel såsom fuktskador,

dålig isolering, otäta fönster/dörrar eller kontrollera ett golvvärmesystem.

Några byggkontroller är säsongsbetonade, till exempel kontroll av platta papptak som mäts sommartid på natten, när den torra isoleringen svalnat kommer de fuktiga områdena som lagrat mer energi synas i termogrammet.

På vinterhalvåret kan man med lätthet söka efter otätheter och bristfällig isolering. Genom att åtgärda dessa fel sparar man pengar genom att man minskar energiförbrukningen.

I en processindustri där t.ex. pannor, ugnar och rör representerar stora värden kan bristfällig isolering orsaka felaktig funktion och skador på anläggningen. Därtill kommer extra kostnader i form av onödiga reparationer och energiförluster. Genom kontinuerliga termografiinspektioner i industrier kan man redan under drift bestämma vad som måste bytas i nästa produktionsstopp och begränsa reservdelsinköpen
CH:s Isolering & Plåtslageri AB | Besöksadress: Navestadsgatan 38a | 60366 Norrköping | Tfn: 0706-117802 | E-post: info@ch-s.se